Allmänna villkor för detta köp

Dessa allmänna villkor gäller när du som konsument, (nedan nämnd Kunden), gör en beställning via webbplatsen: http://hammarbyhandboll.propublik.se och därtill hörande webbsidor.

SÄLJARE av beställd vara/tjänst

Avtal ingås mellan dig (”Kunden”) och Hammarby Handboll AB med organisationsnummer 556675-8057 nedan benämnd säljaren.

Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om säljaren framgår på Webbplatsen.

För att genomföra en beställning måste Kunden ha fyllt 18 år, eller ha målsmans medgivande Med kund avses en fysisk person.

Säljaren accepterar enligt svensk lag inte kreditköp till personer under 18 år. Säljaren förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra en Kunds beställning (exempelvis om Kunden uppgivit felaktiga personuppgifter).

Kunden godkänner genom att fullfölja affären, samtliga villkor i dessa allmänna villkor.

Återförsäljare

ProPublik Svenska AB är återförsäljare för säljaren. Detta förfarande medför att mottagaren av betalning från kund är ProPublik Svenska AB.

Kunden är fullt införstådd med att ProPublik Svenska AB endast agerar såsom återförsäljare och kan inte hållas ansvarig för något annat än försäljning av produkt/tjänst och därtill hörande betalningen. Alla krav angående evenemang och annan produkt riktas till Hammarby Handboll AB (556675-8057)Alla frågor om eller anspråk för det beställda/köpta skall därför utan undantag riktas till säljaren.
Hammarby Handboll AB
Tideliusgatan 44
11869 Stockholm
Tel:
E-post: biljett@hammarbyhandboll.se

Villkor för biljettköp

En bokning kan ångras fram till dess att ordern är processad för betalning eller faktura skapats. Distansavtalslagens regler om ångerrätt (för privatpersoner) gäller ej vid köp av evenemangsbiljetter. När betalning har skett, eller vid val av faktura när ordern är skapad, är kunden därför bunden av sitt köp. Förlorad biljett ersätts ej.

Personligt bruk

Biljetter får endast köpas för personligt bruk och får ej användas kommersiellt. Det innebär att biljetter inte får inköpas och/eller vidareförsäljas i kommersiellt syfte. Biljetter får heller inte erbjudas i tävlingar eller i samband med erbjudande av annan produkt eller tjänst utan skriftligt medgivande från säljaren. Om evenemanget har restriktioner för antal biljetter per köp och kund så får max-antalet ej överskridas.

Köp som strider mot uppsatta villkor

Säljaren förbehåller sig rätten att makulera bokning eller köp vid de fall kunden inte lämnar korrekta uppgifter om sig själv eller i övrigt bryter mot eller försöker kringgå

Säljarens villkor som gäller vid biljettköp. Detta gäller bland annat om kunden bokar eller köper fler biljetter än tillåtet, eller köper biljetter för kommersiellt bruk. Vid makuleringar på grund av ovan nämnda skäl innehåller vi en avbokningsavgift om 100 kronor.

Säljaren kan även besluta att inte heller återbetala erlagt biljettpris.

Inställda evenemang

Kunden ansvarar själv för att kontrollera att evenemanget ej är inställt eller flyttat. I händelse av inställt eller flyttat evenemang bör kunden omedelbart kontakta ansvarig arena/arrangör. Det är säljaren som ansvarar för frågor om t ex återlösen av biljetter. I vissa fall återlöser betalningsförmedlaren på uppdrag av säljaren biljetter vid inställda evenemang. Vid inställt evenemang återbetalas ej service-, distributions- och/eller leveransavgifter.

Återbetalning

Om kund har rätt till återbetalning av biljett likvid och/eller service- och/eller distributionsavgifter skall kunden senast tre (3) månader från evenemangsdatumet/dagen då evenemanget skulle ha varit, meddela säljaren sitt anspråk på återbetalning och ange det kontonummer och bank till vilket återbetalning skall.

Om så inte sker har kunden ej rätt till återbetalning. Detta gäller både vid inställt evenemang och i de fall då biljett makulerats och kunden har haft rätt till återbetalning.

Övriga villkor för köp som inte avser biljetter.

För andra produkter än biljetter tillämpar Säljaren såväl Konsumentköplagen som Distansavtalslagen. Se säljarens övriga Allmänna villkor som finns på säljaren hemsida